1. Introduksjon Disse salg- og leveransebetingelsene gjelder for kjøp av produkter og tjenester fra Martom AS, til både bedrifts- og privatkunder, heretter referert til som «Kunden». Disse betingelsene, sammen med den signerte kjøpsavtalen, utgjør den fullstendige avtalen mellom Martom AS («Selger») og Kunden.
 2. Produkt- og Tjenestegrupper
  A) Salg og montering av solcelleanlegg
  B) Salg av materiell til både privat- og bedriftskunder
  C) Leveranse av tjenester
 3. Generelle Betingelser

3.1. Alle henvendelser og kommunikasjon vedrørende avtalen skal rettes til Martom AS.  

 1. Varighet og Gyldighet

4.1. Avtalen trer i kraft ved kontraktsinngåelse og løper til prosjektet er fullført, med mindre annet er spesifisert. 

 1. Priser og Betalingsbetingelser

5.1. Priser, månedlige beløp, og andre gebyrer fremgår av kjøpsavtalen.  

5.2. Justeringer av priser kan forekomme basert på endringer i markedsforhold eller ved feil i oppgitt informasjon fra Kunden. 

 1. Levering og Forsinkelser

6.1. Martom dekker ikke kostnader ved sen levering eller forsinkelser utenfor vår kontroll.  

6.2. Leveringstid er ca. 2 måneder, med forbehold om forsinkelser pga. produksjon eller transport. 

 1. Avbestilling og Angrerett

Kundens Angrerett og Rett til Avbestilling før Ferdigstillelse 

Angrerett 

7.1. Kunden har rett til å gå fra Avtalen ved å gi melding til Martom AS innen 14 kalenderdager etter Kontraktsdatoen. 

7.2. Fristen anses overholdt om meldingen er avsendt skriftlig innen fristens utløp, eksempelvis gjennom angreskjema. 

8 Avbestilling  

8.1. Kunden kan si opp Avtalen eller oppheve kjøp etter utløpet av fristen angitt i punkt 7.1., men før ferdigstillelse, mot å betale summen av kr. 6 000 i oppsigelsesgebyr og påløpte kostnader med arbeid som er utført og kostnader knyttet til demontering og tilbakelevering av materiell. 

8.2. Enhver oppsigelse fra Kunden må gjøres skriftlig ved hjelp av Martom AS sitt avbestillingsskjema. Avbestillingsskjema vil bli gitt på forespørsel. 

 

 1. 9. Reklamasjonsrett

9.1. Reklamasjon omfatter reparasjon eller erstatning av vare. Martom dekker ikke reisekostnader eller andre ekstra kostnader i forbindelse med reklamasjon. 

 1. 10. Ansvarsbegrensning

10.1. Martom er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av forsinkelser eller annet, utover det som dekkes av gjeldende norsk lov. 

 1. 11. Forsikring og Skade

11.1. Kunden er ansvarlig for å forsikre varen/tjenesten til den er fullt betalt og installert. 

 1. 12. Eierskap og Opphavsrett

12.1. Martom AS beholder eierskapet til solgte varer til full betaling er mottatt. 11.2. Martom har opphavsrett til design, dokumentasjon og annet materiale produsert i forbindelse med leveransen. 

Betalingsvilkår 

 1. Betalingsplan

Betalingsvilkårene fastsettes i henhold til Martom AS sine «Salg- og leveransebetingelser» og skal følge følgende struktur: 

 1. a) Ved Bestilling av komplett levert og montert solcelleanlegg: Kunden forplikter seg til å betale 30 % av totalprisen ved bestilling.
 2. b) Fakturering: Etter at arbeidet er påbegynt, vil Martom AS fakturere kunden fortløpende for utført arbeid, leveranser av varer, eller ved månedsavslutning, avhengig av hva som skjer først. Dette sikrer at betalingen reflekterer den faktiske fremgangen og leveransen av materialer eller tjenester.
 3. c) Betalingsfrist: Alle fakturaer utstedt av Martom AS skal ha en betalingsfrist på 14 dager fra fakturadato, med mindre noe annet er avtalt. Kunden er forpliktet til å overholde disse fristene for å unngå eventuelle forsinkelsesgebyrer eller andre konsekvenser relatert til sen betaling.
 4. Sen Betaling

Ved sen betaling har Martom AS rett til å kreve renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Videre kan Martom AS, etter eget skjønn, sette arbeidet på pause inntil utestående betalinger er mottatt. 

 

 1. 15. Endringer av Betingelser

13.1. Martom AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i salg- og leveransebetingelsene. Ved endringer vil kunden få beskjed om dette.